תקנון האתר

תקנון אתר נייר וקרטון הדרום בע"מ

.1 כללי

אתר האינטרנט נייר וקרטון הדרום (1996) בע"מ אשר כתובתו:www.kartonhadarom.co.il להלן: "האתר," הנו בבעלות חברת נייר וקרטון הדרום בע"מ, ח.פ. 512378522 שכתובתה ברחוב לאון שרייבר 14 א.ת תימורים

להלן: "נייר וקרטון הדרום (1996) בע"מ"/"החברה.)" האתר נועד למטרת שיווק וממכר מוצרים ברשת האינטרנט.

2. האמור בתקנון זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים

בצורה שווה.

3. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

4. כל משתמש ו/או מבצע פעולת רכישה באתר )להלן: "מבצע הפעולה" או "הרוכש" א ו "הצרכן"( מצהיר – מעצם השימוש ו/או

הרכישה באתר – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, כי הוא מכיר כללים אלה,

מסכים לתחולתם על פעולת השימוש ו/או הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד נייר וקרטון

הדרום (1996) בע"מ ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות נייר וקרטון הדרום (1996) בע"מ ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

 

.2 אופן הרכישה

1. כל אדם שגילו מעל 18 שנה, בעל תעודת זהות ישראלית, הכשיר לבצע פעולה משפטית או תאגיד רשום בישראל, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי בר תוקף, רשאים לרכוש מוצרים ממוצרי האתר.

2. החברה מציעה באתר מגוון רב של מוצרים לרכישה, כל מוצר המלווה בתמונה הינו לצורך המחשה בלבד, ולצידה מופיע מחירו בשקלים )כולל מע"מ(. בחירת מוצר לשם רכישתו תתבצע באמצעות ה וספת המוצר ל"סל הקניות". ניתן לבחור את כמות הפריטים לרכישה, וכן ניתן להוסיף ולמחוק מוצרים מסל הקניות עד למועד הרכישה בפועל.

3. לאחר בחירת המוצרים לרכישה יש לגשת ל"קופה" לשם ביצוע תשלום ואישור ההזמנה.

4. לצורך השלמת הליך הרכישה על הלקוח לעדכן את פרטיו האישיים, כגון: שם המזמין, או שם החברה, מספר ת.ז./ ח.פ., כתובת מלאה, מספר טלפון, כתובת אלקטרונית, ופרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יתבצע החיוב.

5. לאחר ביצוע ההזמנה באתר, ישלח לכתובתו האלקטרונית של הלקוח אישור על כך שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת ההזמנות.

6. מובהר, כי תנאי מוקדם לאישור עסקת רכישה באתר, הינו אישור של חברת האשראי, אשר באמצעותה מתחייב הלקוח לבצע את הרכישה, לתקינות עסקת הרכישה הנ"ל. רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי תחשב העסקה כתקפה ויחל הליך אספקת המוצרים ללקוח. מועדי המשלוח יחלו להימנות רק ממועד אישור העסקה.

7. עם אישור ההזמנה כאמור לעיל, תירשם ההזמנה במערכות המידע של החברה, וניתן יהיה לראותה באתר האינטרנט תחת "החשבון שלי".

8. במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע"י חברת האשראי או על ידי החברה, מבצע הפעולה יקבל הודעה מתאימה ע"י מרכז ההזמנות. לא התקבל אישור חברת ה אשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לעסקה וההזמנה תהא בטלה ומבוטלת.

9. יובהר ויודגש, כי ההזמנה תחשב כמשולמת רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי, ונייר וקרטון הדרום (1996) בע"מ אינה מחויבת לספק את ההזמנה ללקוח כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי.

10. במידה ויחול שיבוש באיזה מהפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב העסקה, רשאית החברה לבטל את עסקת הרכישה מבלי שללקוח תהיה כל טענה, דרישה או תביעה עקב כך כלפי החברה.

11. נייר וקרטון הדרום )1996 )בע"מ אינה מחויבת לספק מוצר שאינו קיים במלאי, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.

12. מובהר כי ייתכנו מקרים חריגים של טעויות ביחס למידע על המוצרים באתר לרבות מחירם. טעויות אלו, ככל שיקרו, הינן בתום לב, הנובעות מטעות אנוש או טעו יו ת הקלדה בולטות בחריגותן, במקרים אלה לא יוכל המשתמש ליהנות מהטעות, ככל שקרתה, והוא יהיה זכאי לרכוש את המוצר במחיר הנכון.

13. על הלקוח למסור פרטי זיהוי נכונים, כתנאי להבטחת הגעת המוצרים ללקוח. במקרה של מסירת פרטים כוזבים יוחזרו המוצרים למשרדי החברה, והלקוח יחויב בתשלום דמי המשלוח, דמי ביטול והעסקה תבוטל.

14. השימוש באתר והזמנת המוצרים בו הינם כפופ ים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.

 

3 .דרכי תשלום

1 .התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף, אשר הונפק ע"י חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל כדין. על הלקוח להזין את

פרטי כרטיס האשראי במקום המיועד לכך באתר. התשלום בכרטיס האשראי הינו מאובטח באמצעות שרת מאובטח ומוצפן ופרטי

כרטיס האשראי לא נשמרים במערכת נייר וקרטון הדרום )1996 )בע"מ לאחר ביצוע הרכישה על ידי הלקוח.

2 .חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באופן מיידי בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת

האשראי.

 

4 .מחירים ותשלומים

1 .מחירי המוצרים הנקובים באתר כוללים מע"מ.

2 .למחיר העסקה יתווסף הוצאות תשלום דמי משלוח והכל כפי שמפורט באתר.

3 .החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ודמי המשלוח, לפי שיקול דעתה, מעת לעת. המחיר שבו יחויב לקוח אשר ביצע רכישה

יהא המחיר אשר היה נקוב באתר בעת ביצוע הרכישה ואישורה על ידי החברה. 

 

5 .מלאי

1 .המוצרים המוצגים באתר הינם מוצרים אשר בדרך כלל נמצאים במלאי חברת נייר וקרטון הדרום (1996) בע"מ, וזמינים לאספקה

מיידית ללקוח. במקרה שמוצר שהוזמן אינו מצוי במלאי החברה, תימסר על כך הודעה ללקוח, באמצעות הדואר האלקטרוני או טלפון,

תוך 2 ימי עסקים ממועד ההזמנה, לא כולל שישי שבת וימי חג, והלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה ללא תשלום וזו תהא תרופתו

היחידה כלפי החברה, ובכל מקרה לא תהיינה לו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בכל מקרה של מוצר שאזל מהמלאי.

2 .החברה (נייר וקרטון הדרום (1996 ) בע"מ) עובדת עם מגוון רחב של ספקים ולכן ייתכנו שינויים לא מהותיים במוצרים.

3 .מוצרים יסופקו בהתאם למלאי הקיים במחסן העשוי להשתנות בהתאם לסעיף הנ"ל (מגוון של ספקים)

4 .החברה (נייר וקרטון הדרום (1996 )בע"מ) איננה מתחייבת להתאמה למוצרים שאינם נרכשו מהחברה, לדוגמא: מכסה שנרכש

מהחברה לתבנית שאינה נרכשה מהחברה וכו'. 

 

6 .אספקה ודרכי משלוח

1 .מועדי משלוח המוצרים הם עד 9-1 ימי עסקים ממועד אישור העסקה, אלא אם צוין אחרת בפרטי המכירה של המוצר. שישי, שבת וערבי חג לא ייחשבו כימי עסקים.

2 .משלוח המוצרים ייעשה באמצעות חברת שליחויות מטעם נייר וקרטון הדרום (1996) בע"מ או בדרך אחרת, לפי שיקול דעת החברה.

3 .דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לגבולות ישראל ו/או משלוח למקומות ישוב שאינם ברשימת החלוקה היומית של חברות השילוח המובילות. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות

מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נו סף ו/או אמצעים מיוחדים. בהי עדר מעלית, משלוחים שמשקלם מעל 25 ק"ג יסופקו ללקוח רק עד למקום הכניסה לבניין. השליח לא יעלה את המוצרים עד לדירה/משרד הלקוח, ובאחריות הלקוח לאסוף את המוצרים מפתח הבניין.

4 .במידה ולא תהא באפשרות חברת המשלוחים לבצע את השליחות, בשל תנאי מזג אוויר או בשל מצב ביטחוני העלול לסכן את חיי השליחים, תהיה ה חברה רשאית לספק את המוצר במועד אספקה אחר שייקבע על ידה ובמקום אחר תוך תאום מראש עם הלקוח.

5 .באזורים מסוימים בארץ תיתכן תוספת תשלום בגין דמי משלוח.

6 .יתכנו שינויים במחירי המשלוח עבור מוצרים אשר בשל גודלם החריג, משקלם או אופיים, דורשים מהחברה הערכות לוגיסטית שונה.

7 .החברה רשאית לאפשר איסוף עצמי של המוצרים ממשרדי החברה, ללא תוספת תשלום, וזאת בתיאום מראש בלבד, בין הימים א'-ה',. 10:00-15:30 בשעות

8 .ככל שלקוח הזין פרט שגוי, כדוגמת: נייד שאינו תקין, כתובת שאינה נכונה וכיו"ב, זמן המשלוח יעמוד בהתחייבות ל-9-1 ימי עסקים מרגע עדכון הפרטים לתקינים בלבד.

9 .במידה ושליח מחברת שליחויות מטעם נייר וקרטון הדרום (1996 ) בע"מ אינו מצליח לספק את החבילה מכיוון שהנייד שהוזן אינו תקין או הכתובת אינה תקינה, החברה ת יצור קשר עם הלקוח במייל ובשיחה טלפונית לפי הפרטים שהוזנו ע"י הלקוח במערכת. במידה ואין

מענה מטעם הלקוח תוך 48 שעות והחבילה חזרה, הלקוח יחויב בעלויות שילוח נוספות. 

 

7 .ביטול עסקה

1. לקוח רשאי לבטל רכישת מוצרים, באמצעות הודעה בכתב לחברה במייל:

info@kartonhadarom.co.il או באמצעות "צור קשר" באתר, וזאת תוך ארבעה עשרה ימים מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי ההזמנה, לפי

המאוחר מבניהם. על הלקוח להחזיר את המוצר לחברה כשהוא שלם ולא היה בשימוש ובאריזתו המקורית בלבד.

2. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר ו/או עקב אי התאמה בין המוצר שהתקבל בפועל לבין פרטי העסקה, עקב אי- אספקת המוצר

במועד שנקבע, תחזיר החברה ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי

הצרכן, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה, ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממנו דמי ביטול כלשהם.

3. במקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם ייצור במוצר ו/או אי התאמה ו/או אי אספקה במועד שנקבע, תחזיר החברה ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו בשל העסקה ותמסור לו עותק

מהודעת הביטול כאמור, ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור %5 מסכום העסקה או 100 ,₪ לפי הנמוך מבניהם.

4. לקוח אינו רשאי להחזיר מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התגלה כי יש בהם פגם בייצור. במקרה שהתגלה פגם במוצר,זכאי הלקוח לשלוח את המוצר חזרה לחברה בצירוף החשבונית ומכתב פנייה המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שתבחן החב רה את

פניית הלקוח ושתמצא מוצדקת, יישלח ללקוח מוצר חדש התואם את ההזמנה המקורית, ובלבד שהמוצר קיים במלאי החברה. במקרה שהמוצר איננו נמצא במלאי, העסקה תבוטל והלקוח יזוכה בסכום הרכישה.

5. במקרה של ביטול עסקה לא יוחזר ללקוח זיכוי בגין דמי המשלוח

6. במידה ובעקבות גורמים ו/או אירועים שונים שאינם בשליטת החברה או מפעילי האתר, ומבלי לגרוע מן האמור, בשל אירועים של כוח עליון, או פעולות איבה, או תקלות ברשתות האלקטרוניות ו/או המרשתת, ימנעו או יעוכבו הליכי מכירת המוצרים ו/או אספקתם, מכל סוג

שהוא, באופן מלא או חלקי ו/או אם יחולו שינויים בשיעור המס, או ההיטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים, בין מועד פרסום המוצר באתר, לבין מועד האספקה המתוכנן של המוצר, החברה תהא רשאית להודיע על ביטול עסקת הרכישה, כולה או מקצתה, ולבטל את

חיובו של הלקוח. 

 

8. אחריות

1. מוצרים המשווקים באתר אשר לא יוצרו ע"י החברה, האתר או החברה לא יישאו באחריות כלשהיא לטיבם, לעבודתם התקינה, או להתאמתם לצרכי הלקוח. האחריות הבלעדית למוצרים אלה, לאיכותם, לטיבם, ולעמידותם, תחול על היצרנים והיבואנים של המוצרים,

ובהתאם לפרטים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. במקרה של תקלה במוצרים כאמור יפנה הלקוח ליצרן או ליבואן המוצר לשם קבלת שירות הולם.

2. החברה מציגה את מוצריה בתום לב, ואולם ייתכנו הבדלי גוונים בין תצלום מוצר המוצג באתר לבין צבעו של המוצר בפועל. הלקוח מצהיר כי הינו מודע לאפשרות זו, וכי לא תהיה לו כל טענה לחברה בגין הבדל צבע או גוון כאמור. יובהר, שוני בצבע המוצר לא יחשב

כפגם במוצר.

3. האתר פועל ברשת האינטרנט )וברשתות תקשורת אחרות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת( ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב

גורמים שונים. החברה אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או היותו חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או

מי מספקיה או מכל סיבה אחרת, והחברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, מכל סוג, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו

ללקוח, לרכושו, או לצד שלישי, עקב השימוש באתר ו/או אי היכולת להשתמש באתר.

4. החברה או מי מטעמה, לא תישא בכל אחריות בגין שימוש שלא כדין בפרטי כרטיס האשראי, שנמסרו בעת ביצוע הרכישה, בין אם השימוש נעשה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ובין אם נעשה ע"י צד שלישי לאחר הרכישה.

9 .פרטיות

1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוח במסגרת השימוש ו/או ההרשמה לאתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 .המשתמש אינו מחויב למסור את הפרטים הנ"ל, אך ללא מסירתם לא יוכל להשתמש בשירותים שונים באתר.

2. האתר או החברה יימנעו, ככל האפשר, ממסירת פרטי הלקוחות לצדדים שלישיים, אלא אם יתבקשו לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם תתקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדן בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש באתר.

3. הנתונים שיימסרו על ידי הלקוח יישמרו בידי החברה. עם קבלתם של פרטי המשתמש תהא החברה רשאי לשלוח ללקוח חומר שיווקי בדבר שירותיה ומבצעיה, וכן חומר פרסומי, עדכונים ועיתונים אלקטרוניים. במידה והמשתמש אינו מעוניין לקבל מידע זה, יוכל המשתמש

בכל עת לבטל את הסכמתו באמצעות פניה לאתר/לחברה.

4 .האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי הלקוח. יחד עם זאת האתר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של

צדדים שלישיים. לפיכך החברה או מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על יד הלקוח הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה או מפעיל האתר. 

 

10. קניין רוחני

1. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים ב אתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה ושל מפעיל האתר, אלא אם החברה ומפעיל האתר התירו זאת במפורש

בכתב ומראש.

 

11. כללי

1. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

2. השימוש באתר אינטרנט זה מוצע לך כשהוא מותנה בקבלתך את התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה במלואם וכלשונם. שימושך באתר זה ו/או בכל מרכיב ממרכיביו, ייחשב להצהרתך כי קראת את הוראות תקנון זה, אתה מודע להוראותיו, ואתה מסכים לכל

התנאים, ההתניות וההודעות המפורטות בו, וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה נגד החברה, האתר או מפעיליו.

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות האתר ותנאי השימוש בו בכל עת שתראה לנכון, על פי שיקול דעתה המוחלט, ומבלי צורך במסירת הודעה כלשהי למשתמשים, ותנאים מעודכנים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. המשתמשים מתבקשים לעיין בנוסח

תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

 

12. איסוף הזמנות

1 .תישלח הודעה מטעם החברה כי ההזמנה מוכנה לאיסוף באחת מדרכי ההתקשרות שהחברה תבחר.

2 .במידה וההזמנה אינה נאספה לאחר 14 ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה, החברה רשאית להחזיר את המוצרים ולפזרם למלאי

הקיים.

3 .במידה והלקוח אינו הגיע לאיסוף לאחר 14 ימי עסקים ומעוניין לתאם מועד איסוף חדש, יש להמתין שלושה ימי עסקים עד

אריזתה מחדש, והלקוח יחויב בתשלום נוסף של %5 מסך ההזמנה- עלות אחסון ואריזה מ חדש.

4 .במידה וההזמנה אינה נאספה לאחר 14 ימי עסקים והלקוח מעוניין לבטל את העסקה, הלקוח יחויב ב %10 מעלות ההזמנה או

30 ₪ עלויות אריזה ואחסון- הזול מבניהם.

צור קשר
חייגו עכשיו
08-6991206

צרו איתנו קשר